P L N Á   M O C

Já, níže podepsaný(ná) člen(ka) Bytového družstva Výškovická 178, se sídlem Ostrava, Výškovice, Výškovická 508/178, PSČ 700 30, IČ:26848368

 

 

jméno, příjmení, titul             :

datum narození                        :

bytem                                         :

(jako zmocnitel)

 

z m o c ň u j i

 

 

jméno, příjmení, titul             :

rodné číslo                                :

bytem                                        :  Ostrava, Výškovice, Výškovická 508/178

(jako zmocněnec)

 

 

aby mne dne ………………… zastupoval(a) na jednání členské schůze družstva s názvem

 

Bytové družstvo Výškovická 178

se sídlem Výškovická 508/178, Výškovice, 700 30 Ostrava, IČ:26848368

 

 

a aby hlasoval(a) zejména o :

  • všech skutečnostech na členské schůzi tohoto bytového družstva projednávaných.

 

Zmocněnec je oprávněn také vznášet návrhy, připomínky, podávat vyjádření a žádat vysvětlení a vůbec mne v této záležitosti zastupovat v plném rozsahu mých členských práv.

 

Zmocnění zanikne vykonáním právního jednání, ke kterému je zmocněnec zmocněn.

 

V Ostravě dne

……………………………………….

zmocnitel

 

Plnou moc  p ř i j í m á m .

 

V Ostravě dne

 

……………………………………….

zmocněnec